റെസ്റ്റോറന്റ് /സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വാറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ