ദമ്മാം അദാമയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന ബൂഫിയ വാങ്ങാനോ, നടത്താനോ താല്പര്യം ഉള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക (0544980667)