ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ യൂസ്ഡ് കാറുകൾ വില്പനക്ക്. (എന്തുകൊണ്ട് ഡൽഹി ? ഡൽഹിയിൽ 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഡീസൽ കാറുകളും 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള പെട്രോൾ കാറുകളും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു)

10 വർഷത്തിൽ താഴെ ഉപയോഗിച്ച ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി കാറുകൾ വില്പനക്ക്. കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും എംബസ്സിയിൽ നിന്നും ഉപയോഗത്തിലിരുന്ന നല്ല കണ്ടിഷൻ കാറുകൾ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്. (ഇന്നോവ, ബെൻസ് , ഫോർച്ചുണർ ,etc )

ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാർട്ണർ മിനിമം 5 ലക്ഷം രൂപ. 40 ദിവസത്തിനകം പണം ലാഭസഹിതം തിരിച്ചു തരും. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ആണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഡൽഹിയിലെ യഥാർത്ഥ വില + 50000 രൂപ എന്റെ ലാഭവിഹിതം. 35 ദിവസത്തിനകം വണ്ടി നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ആക്കിത്തരും .

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം എഴുതുക