ബിസിനസ് പാർട്ണർ ആവശ്യമുണ്ട്

ഗൾഫിലേക്ക് 10 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പാർട്ണർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വിസ, താമസം, ശബളം ലഭിക്കുന്നതാണ്

താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയുക


+97332035152