ഗൾഫിലേക്ക് 10 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പാർട്ണർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

15 മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെ മുടക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരായിരിക്കണം

രണ്ടു വർഷമാണ് ബിസിനസ് പിരീഡ്

അതിനുശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടരാവുന്നതാണ്

വിസ ലഭിക്കുന്നതാണ്

ചെറുപ്പക്കാർ വിദ്യാഭാസമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മറ്റു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള

സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.

+97335086763