മണ്ണാർക്കാട് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ടർഫ് സംരംഭത്തിലേക് ഇൻവെസ്റ്റർ /നിക്ഷേപകരെ അന്വേഷിക്കുന്നു. പ്രതിമാസം നല്ല ലാഭ വിഹിതം ലഭിക്കുന്ന സംരംഭം ആണ്.
നിക്ഷേപ കാലാവധി മിനിമം 6 മാസം ആണ് 2 വർഷം വരെ നിക്ഷേപം തുടരാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 00919544155818 കോൺടാക്ട് ചെയുക.