ഇൻവസ്റ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

കൊച്ചിയിൽ 5 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന dry fruits & nuts repacking and distribution സ്ഥാപനത്തിന് ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനും പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുന്നതിനുമായി ഇൻവസ്റ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. (Required investment 10 to 15 lakh, return will get 4+% every
month or 20%of profit)

Message Nutriqual Products on WhatsApp. https://wa.me/919995922877

You can contact me on 9995922877