I am selling curtains and racks.
Khobar, Household Items, SAR 50 / Curtains+RacksKhobar, Household Items, SAR 50 / Curtains+Racks