2 X 3 Carpet
Riyadh, Furniture, SAR 1,  Carpet 2X3