Dimension - 195 cm × 130 cm
Riyadh, Household Items, SAR 75 / Carpet