കേരളത്തിൽ ഉടനീളം Distributors നെ ആവശ്യമുണ്ട്...

കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്‌സ് റീപ്പാക്കിങ് and മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനിക്ക് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും distributors നെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.