ഷാർജ Khazamia ഭാഗത്ത്‌ 15 വർഷത്തിന് മുകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളി മനജ്മെൻയിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള പാക്കിസ്ഥാനി ഹോട്ടല് പകുതിയായോ or മുഴുവൻ share ആയോ വില്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ..താൽപര്യം ഉള്ളവർ തയേ ഉള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ...

A pakisthanil hotel running by malayali mangemt since 2005
in khazamia area and looking for partner for 50 % or 100 % Share. ..Interested partners can contact on below numbers ;


Property SqFt : 1000
Location : Khezamia Sharjah ( Arabic Area )

Thajis
0565363900 /

0501364044